De cliëntenraad van Riagg Rijnmond bestaat uit vrijwilligers die de belangen van de klant van Riagg Rijnmond vertegenwoordigen.

Door advisering (gevraagd en ongevraagd) en eigen initiatieven beïnvloed de cliëntenraad het beleid. De overlegpartner van de cliëntenraad is de Raad van Bestuur van Riagg Rijnmond. Daarnaast is er contact met andere cliëntenraden en cliëntenorganisaties, zowel regionaal als landelijk.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op! : https://loipinel.fr/loi-pinel-2020

Klik hier voor onze laatste downloads:

De Riagg-Cliëntenraad bestaat uit een enthousiaste groep professionals en ervaringsdeskundigen. Hieronder stellen wij ons graag aan U voor. client-riagg - als je naar het riagg gaat


Jasper Oonk
Voorzitter
"Wat ik belangrijk vind is dat behandelaars oog hebben voor de hele mens, in plaats van alleen het psychische gedeelte. De lichamelijke gezondheid en andere zaken, zoals werk en relaties spelen ook een grote rol. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien".
client-riagg - client-riagg - als je naar het riagg gaat


Rilana van Dooren
Lid
"Als moeder van een kind met psychische klachten wil ik voorkomen dat ouders en kinderen tegen een bureaucratische muur oplopen of op onbegrip stuiten".
client-riagg - client-riagg - als je naar het riagg gaat


Ferrie van Veen
Lid
"Therapie kan een zeer positieve ervaring zijn, en bij iedereen kan er een moment zijn dat je hulp nodig hebt. Ik gun dat iedereen en draag daarom mijn steentje bij aan een betere Riagg Rijnmond".
client-riagg - als je naar het riagg gaat


Zdravko Vcizic
Lid
"Het werk voor de cliëntenraad is nuttig omdat de stem van de cliënt gehoord moet worden. Daarbij vind ik het belangrijk om mijn sociaal netwerk te vergroten".
client-riagg - client-riagg - als je naar het riagg gaat


Zeynep Karatas
Lid
"Toegang tot zorg mag niet belemmerd worden door taal of achtergrond. Ervaringsdeskundigheid kan een rol spelen bij het toegankelijk maken van de zorg".

Wat zijn nu eigenlijk de rechten van een cliëntenraad? Hier vindt u een overzicht van alle rechten.

Wat zijn de rechten van een cliëntenraad in een zorginstelling?
Een cliëntenraad in een zorginstelling zorgt voor de belangen van patiënten en cliënten. De cliëntenraad heeft hiervoor 5 wettelijk vastgestelde rechten. De status van de cliëntenraad is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Rechten cliëntenraad
Een cliëntenraad heeft de volgende grondrechten:

  1. recht op informatie;
  2. recht op overleg;
  3. recht om te adviseren;
  4. recht van enquête;
bindende voordracht bestuurslid.

Cliëntenraad en recht op informatie
De cliëntenraad heeft informatie nodig om mee te kunnen praten over het beleid van de instelling. De zorgaanbieder moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Cliëntenraad en recht op overleg
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling. Hoe ze dat doen regelen de zorgaanbieder en de cliëntenraad in een samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst vult de Wmcz aan.

Cliëntenraad en recht om te adviseren
De cliëntenraad mag altijd een advies uitbrengen aan de directie van de zorginstelling. Dit mag gevraagd of ongevraagd en wordt ook wel adviesrecht genoemd. Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen. Bijvoorbeeld over het algemene beleid over hygiëne en gezondheid. Hiervoor gelden speciale bevoegdheden, ook wel het (verzwaard) adviesrecht genoemd. De wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

Cliëntenraad en recht van enquête
Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid, dan kan ze de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen om dit nader te onderzoeken. Dit recht is opgenomen in artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De Ondernemingskamer beslist of ze een onderzoek instelt.

Invloed op samenstelling bestuur
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De cliëntenraad mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.
Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden en wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op.

FAQ

Veelgestelde vragen en hun antwoorden over de Riagg Cliëntenraad.Klik op een vraag, om direct het antwoord te zien.

Heeft een cliënt recht op een kopie van het dossier?
Een cliënt kan verzoeken om een kopie, en krijgt die binnen een redelijke termijn.

Zijn de leden van de klachtencommissie werknemers van de Riagg?
De leden van de klachtencommissie zijn niet in dienst van de Riagg.

Wat is de positie van de cliëntvertrouwenspersoon?
De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak de visie van de cliënt te ondersteunen.

Mag de hulpverlener de huisarts informeren over het verloop van de behandeling van de cliënt?
Als de behandelaar informatie verstrekt over de behandeling van zijn cliënt, is daar toestemming van de cliënt voor vereist.

Heeft een cliënt het recht om de gegevens in zijn / haar dossier te (laten) veranderen?
U kunt de zorgverlener vragen om onwaarheden of de manier waarop iets is verwoord, te veranderen. Zo'n verzoek moet u schriftelijk indienen. Als de zorgverlener weigert de gegevens te corrigeren, moet hij daarvoor een duidelijke uitleg geven.

Wat is het doel van de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de belangen van klanten van Riagg Rijnmond. Signalen en eigen waarnemingen worden vertaald naar actiepunten waarmee het beleid beïnvloed wordt.

Kan ik ook met klachten bij de cliëntenraad terecht?
U kunt klachten of opmerkingen melden bij de cliëntenraad. De cliëntenraad behandelt zelf geen klachten maar kan u doorverwijzen naar de cliëntenvertrouwenspersoon of de klachtencommissie.

Kan ik lid worden van de cliëntenraad?
Als u interesse heeft om lid te worden kunt u contact met ons opnemen. Als lid van de cliëntenraad kunt u veel bijdragen aan de kwaliteit van Riagg Rijnmond.

Regelmatig stellen wij een nieuwsbrief samen. De reeds verschenen nieuwsbrieven vindt u op deze pagina in een helder overzicht.Nieuwsbrief Cliëntenraad RIAGG Rotterdam - November 2012 [word / 14kb]
Nieuwsbrief Cliëntenraad RIAGG Rotterdam - November 2012 [pdf / 400kb]